Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Företaget

 

ControTech AB startade sin verksamhet år 1994 och grundades av Mats Jönsson med tidigare förflutet inom officiell provning och besiktning. Framför allt av tryckkärl, cisterner och rörledningar.

ControTech AB är godkänt kontrollorgan av Swedac nr 3917 för kontroll av oljeavskiljaranläggningar och cisterner/rörledningar gällande brandfarliga vätskor. Ny föreskrift fr.o.m. 1 juli 2018 MSBFS 2018:3.

ControTech AB har som ackrediterat kontrollorgan, av Swedac, enligt ISO/IEC 17020(C) inriktat sig på att värna om miljön bl a genom rengöring, kontroll, besiktning och täthetsprovning av cisterner och rörledningar. Högtrycksspolning och slamsugning med ADR-bilar för spolning av avlopp, brunnar och pumpgropar samt tömning av olje- och slamavskiljare.

Vi har kunskap att utföra uppdrag inom områden såsom:

 • Installationskontroll av cisterner och rörledningar enligt NFS 2017:5 och ackrediteringsområde MSBFS 2018:3
 • Återkommande kontroll av cisterner och rörledningar enligt cisternnormer intervall 6 och 12 år
 • Besiktning/rengöring av IBC:er intervall 2,5 år eller max 30 månader
 • Läcksökning/Sanering/Vattenrening
 • Högtrycksspolning och sugning/spolning av avloppsledningar (rotskärning)
 • Tömning/spolning av tvättanläggningar
 • Tömning av trekammarbrunnar/septitankar
 • Sugning och spolning av dagvattenbrunnar/pumpgropar (stopp i avloppet)
 • Transport och omhändertagande av spillolja
 • Besiktning, tömning och spolning av slamavskiljare/oljeavskiljare
 • (t.ex. bensinstationer, industri och fastighetsbolag):
 • Enligt Europa-norm SS-EN 858-2 gäller 5 års kontroll av oljeavskiljare med täthetskontroll. Täthetskontroll utförs med godkänd elektronisk utrustning.
 • Oljeavskiljare skall tömmas, rengöras och besiktigas med 6 eller 12-månaders intervall. Se krav från respektive kommun och miljöförvaltning. ControTech utfärdar kontrollrapport på anläggningens status.
 • Oljetransporter
 • Marksanering/Oljeskador
 • Riskanalyser/Riskutredning
 • Personal genomgått certifiering kategori 1 Risker-Regler-Ansvar enligt SP BI regler framtaget av SPT
 • Ritning/Konstruktion
 • Klassningsplaner klass 1 och 2a cisternanläggningar

Företaget har även teknisk kompetens inom byggnation och underhåll av drivmedelsanläggningar och är medlem i SPT-Association.


GDPR


ControTech i Malmö AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sitt åtagande gentemot kunder och leverantörer, samt rättsliga förpliktelser gentemot myndigheter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).


De personuppgifter ControTech i Malmö AB behandlar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer vid utnyttjande av ROT-avdrag. ControTech i Malmö AB delar i förekommande fall personuppgifter med underleverantörer då personuppgiftsbiträdesavtal föreligger. Vi delar aldrig känsliga personuppgifter med tredje part och inga personuppgifter till underleverantörer utan befintligt personuppgiftsbiträdesavtal.


Insamling och behandling av personuppgifter sker med stöd av de lagliga grunderna för samtycke, avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse.


De personuppgifter som behandlas är de uppgifter som våra kunder och leverantörer lämnar till oss.


Personuppgifterna sparas i högst ett år efter avtal och rättsliga förpliktelser är fullgjorda. Vid garantiförbindelser enligt Konsumentköplagen sparas uppgifterna i 3 år.


Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke för behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallades. Du har rätt att få dina uppgifter rättade och kompletterade av oss. Du har också rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig.


Personuppgiftsansvarig är ControTech AB, org.nr. 556480-2618, Limhamnsgårdens Allé 3, 216 16 Malmö.
Kontaktpersoner:
Mats Jönsson och Helene Jacobs
Tel: 040-15 72 30

JOURTJÄNST

 • DYGNET RUNT
 • AVLOPPSPROBLEM
 • ÖVERSVÄMNING
 • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30