Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Företaget

 

ControTech AB startade sin verksamhet år 1994 och grundades av Mats Jönsson med tidigare förflutet inom officiell provning och besiktning. Framför allt av tryckkärl, cisterner och rörledningar.

ControTech AB är godkänt kontrollorgan av Swedac nr 3917 för kontroll av oljeavskiljaranläggningar och cisterner/rörledningar gällande brandfarliga vätskor. Ny förskrift fr.o.m. 1 november 2014 MSBFS 2014:5.

ControTech AB har som ackrediterat kontrollorgan, av Swedac, enligt ISO/IEC 17020(C) inriktat sig på att värna om miljön bl a genom rengöring, kontroll, besiktning och täthetsprovning av cisterner och rörledningar. Högtrycksspolning och slamsugning med ADR-bilar för spolning av avlopp, brunnar och pumpgropar samt tömning av olje- och slamavskiljare.

Vi har kunskap att utföra uppdrag inom områden såsom:

 • Installationskontroll av cisterner och rörledningar: Ackrediteringsområde NFS 2003:24 och MSBFS 2014:5
 • Återkommande kontroll av cisterner och rörledningar enligt cisternnormer intervall 3, 6 och 12 år
 • Besiktning/rengöring av IBC:er intervall 2,5 år eller max 30 månader
 • Läcksökning/Sanering/Vattenrening
 • Högtrycksspolning och sugning/spolning av avloppsledningar (rotskärning)
 • Tömning/spolning av tvättanläggningar
 • Tömning av trekammarbrunnar/septitankar
 • Sugning och spolning av dagvattenbrunnar/pumpgropar (stopp i avloppet)
 • Transport och omhändertagande av spillolja
 • Besiktning, tömning och spolning av slamavskiljare/oljeavskiljare
 • (t.ex. bensinstationer, industri och fastighetsbolag):
 • Enligt Europa-norm SS-EN 858-2 gäller 5 års kontroll av oljeavskiljare med täthetskontroll. Täthetskontroll utförs med godkänd elektronisk utrustning.
 • Oljeavskiljare skall tömmas, rengöras och besiktigas med 6 eller 12-månaders intervall. Se krav från respektive kommun och miljöförvaltning. ControTech utfärdar kontrollrapport på anläggningens status.
 • Oljetransporter
 • Marksanering/Oljeskador
 • Riskanalyser/Riskutredning
 • Personal genomgått certifiering kategori 1 Risker-Regler-Ansvar enligt SP BI regler framtaget av SPT
 • Ritning/Konstruktion
 • Klassningsplaner klass 1 och 2a cisternanläggningar

 Företaget har även teknisk kompetens inom byggnation och underhåll av drivmedelsanläggningar och är medlem i SPT-Association.

JOURTJÄNST

 • DYGNET RUNT
 • AVLOPPSPROBLEM
 • ÖVERSVÄMNING
 • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30